Nextjs 14 và ant design

·

3 min read

Sau khi thử thì mình thấy ant design phức tạp hơn tailwind cho nên lựa chọn hiện tại vẫn là tailwind với shadcn vẫn đang chân ái

Đầu tiên thì cứ tạo một cái project nextjs bình thường nha

npx create-next-app@latest

Sau đó vào thư mục dự án vừa tạo và cài đặt các package, thường thì mình sẽ vào đó gọi "code ." và bắt đầu sử dụng terminal ở trỏng luôn. Mình copy nguyên cái log ở đây để dành cho mấy người chịu khó nhìn thấy vấn đề là cssinjs bị khác nếu như không để ý. Còn anh em lười thì xuống dưới làm theo các bước luôn

tantran@xps-9350:~/code/next14$ npm install antd --save

added 65 packages, and audited 347 packages in 14s

107 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
tantran@xps-9350:~/code/next14$ npm ls @ant-design/cssinjs
next14@0.1.0 /home/tantran/code/next14
└─┬ antd@5.11.4
 └── @ant-design/cssinjs@1.17.5

tantran@xps-9350:~/code/next14$ npm install @ant-design/cssinjs --save

added 1 package, changed 1 package, and audited 348 packages in 2s

107 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
tantran@xps-9350:~/code/next14$ npm ls @ant-design/cssinjs
next14@0.1.0 /home/tantran/code/next14
├── @ant-design/cssinjs@1.18.0-alpha.5
└─┬ antd@5.11.4
 └── @ant-design/cssinjs@1.17.5

tantran@xps-9350:~/code/next14$ npm remove @ant-design/cssinjs

removed 1 package, and audited 347 packages in 1s

107 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
tantran@xps-9350:~/code/next14$ npm ls @ant-design/cssinjs
next14@0.1.0 /home/tantran/code/next14
└─┬ antd@5.11.4
 └── @ant-design/cssinjs@1.17.5

tantran@xps-9350:~/code/next14$ npm install @ant-design/cssinjs@1.17.5 --save

added 1 package, removed 1 package, and audited 347 packages in 1s

107 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
tantran@xps-9350:~/code/next14$ npm ls @ant-design/cssinjs
next14@0.1.0 /home/tantran/code/next14
├── @ant-design/cssinjs@1.17.5
└─┬ antd@5.11.4
 └── @ant-design/cssinjs@1.17.5 deduped

Đầu tiên cài antd bình thường

npm install antd --save

Sau đó kiểm tra version của cssinjs

npm ls @ant-design/cssinjs
next14@0.1.0 /home/tantran/code/next14
└─┬ antd@5.11.4
 └── @ant-design/cssinjs@1.17.5

Để ý phiên bản là 1.17.5 để lát nữa mình sẽ cài đúng phiên bản này. Cài sai thì sẽ bị tình trạng gọi là bóng ma, nói chung mình chưa bị nên không biết tả sao cứ biết đừng để bị là được

npm install @ant-design/cssinjs@1.17.5 --save

Sau đó cài thêm

npm install @ant-design/static-style-extract

Vậy coi như là đủ đồ hàng rồi. Giờ lo code

Vào next.config.ts tạo nội dung như sau

/** @type {import('next').NextConfig} */
const nextConfig = {
  productionBrowserSourceMaps: true,
}

module.exports = nextConfig

Tạo thư mục theme và file index.tsx trong đó với nội dung như sau

"use client";

import React from "react";
import { ConfigProvider } from "antd";

const withTheme = (node: JSX.Element) => (
  <>
   <ConfigProvider
    theme={{
     token: {
      colorPrimary: '#52c41a',
     },
    }}
   >
    <ConfigProvider
     theme={{
      token: {
       borderRadius: 16,
      },
     }}
    >
     {node}
    </ConfigProvider>
   </ConfigProvider>
  </>
 )

export default withTheme;

Tạo thư mục lib và file AntdRegistry.tsx ở trong đó với nội dung như sau

'use client';

import React from 'react';
import { useServerInsertedHTML } from 'next/navigation';
import { StyleProvider, createCache, extractStyle } from '@ant-design/cssinjs';

export default function StyledComponentsRegistry({ children }: { children: React.ReactNode }) {
 const [cache] = React.useState(() => createCache());

 useServerInsertedHTML(() => (
  <style id="antd" dangerouslySetInnerHTML={{ __html: extractStyle(cache, true) }}></style>
 ));

 return <StyleProvider cache={cache}>{children}</StyleProvider>;
}

Rồi cuối cùng là trang chính page.tsx

import {
 Button,
 Space,
 Divider,
} from 'antd';

const Home = function Home() {
 return (
  <>
   <section style={{ textAlign: 'center', marginTop: 48, marginBottom: 40, padding: 100 }}>
    <Space align='start'>
     <img
      style={{ width: 40, height: 40 }}
      src='https://gw.alipayobjects.com/zos/rmsportal/KDpgvguMpGfqaHPjicRK.svg'
      alt='Ant Design'
     />
     <h2 style={{ marginBottom: 0 }}>
      Ant Design (Without Sub Components)
     </h2>
    </Space>
    <Divider style={{ marginBottom: 60 }}>Divider</Divider>
    <Button type='primary' block href='/sub'>With Sub Components</Button>
   </section>
  </>
 );
}

export default Home;

Vậy là xong rồi đó. Còn nếu lười thì cứ dùng cái này cho nhanh khỏi nói nhiều https://github.com/tant/nextjs14-antdesign